วิธีการตอบตัวชี้วัดประจำปี 2561

วิธีการตอบตัวชี้วัด - แบบฟอร์มสำหรับการรายงานผลจากหน่วยงาน
คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด - คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบการตอบตัวชี้วัด เช่น เกณฑ์การให้คะแนน การอ้างอิงคู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2561 วิธีการตอบตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 3.1 สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
KA01 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมต่อจำนวนโครงการทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพทั้งหมด (ปีการศึกษา 2560) ...................โครงการ
2. มีโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
    ของชุมชนและสังคม (ปีการศึกษา 2560) จำนวน....................โครงการ
KA02 ร้อยละของโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1. จำนวนโครงการกิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด (ปีการศึกษา 2560) ....................โครงการ
2. มีโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม (ปีการศึกษา 2560) จำนวน....................โครงการ
เป้าประสงค์ 3.2 มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
KA03 มีกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ
1. มีกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม (ปีการศึกษา 2560) จำนวน.....................ข้อ
2. รายละเอียดกระบวนการที่ 
    1) .....................................................................................................................
    2) .....................................................................................................................
​    3) .....................................................................................................................
​    4) .....................................................................................................................