ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2561 ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ 3.1 สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
KA01 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมต่อจำนวนโครงการทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
KA02 ร้อยละของโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
เป้าประสงค์ 3.2 มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
KA03 มีกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ไม่น้อยกว่า 4 ข้อ
  • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ภาคผนวก