ลำดับ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2561 ผู้รับผิดชอบหลัก
เป้าประสงค์ - (ไม่มีการกำหนด)
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 0 ตัวชี้วัด ภาคผนวก